V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
qdwang
V2EX  ›  问与答

有没有办法在电视上播放带字幕的 b 站视频

 •  
 •   qdwang · 46 天前 · 994 次点击
  这是一个创建于 46 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  b 站的云视听小电视一直缺显示字幕的功能,不知道大家有什么办法解决这个问题?

  我能想到的一个就是整个电脑投屏,但是这样效果不太好,而且比较麻烦。

  还有什么其他方案吗?

  15 条回复    2024-06-04 23:04:05 +08:00
  XiaoCilang
      1
  XiaoCilang  
     46 天前 via Android
  BBLL
  adangcc
      2
  adangcc  
     46 天前
  b 站手机端 app 投屏上去是有字幕的
  ChengHaha
      3
  ChengHaha  
     46 天前
  整个小主机
  jiangyang123
      4
  jiangyang123  
     46 天前
  安卓系统的就 bbll 吧
  pkuxkxqiu
      5
  pkuxkxqiu  
     46 天前
  BBLL 强推
  Akiya
      6
  Akiya  
     46 天前
  Apple tv 的第三方客户端可以
  kyor0
      7
  kyor0  
     46 天前
  b 站的 app 在 apple tv 上体验是最好的
  Dogergo
      8
  Dogergo  
     46 天前
  BBLL+1 ,我家极米投影仪也用的这玩意,好用
  https://github.com/xiaye13579/BBLL
  Mogugugugu
      9
  Mogugugugu  
     46 天前
  BBLL 或者 用手机端投屏
  bearboss
      10
  bearboss  
     45 天前
  cheers 丝滑
  qdwang
      11
  qdwang  
  OP
     45 天前
  @adangcc 我试了,安卓 b 站 app 升级到最新,电视盒子云视听升级到最新,投屏没有字幕
  qdwang
      12
  qdwang  
  OP
     45 天前
  @XiaoCilang
  @pkuxkxqiu
  @Dogergo
  @Mogugugugu 谢谢大家,我去试试看 BBLL
  SantinoSong
      13
  SantinoSong  
     45 天前
  @qdwang #11 奇怪,我试了,有字幕,还是默认开启的,每次都要手动关掉
  qdwang
      14
  qdwang  
  OP
     45 天前
  @SantinoSong 不是弹幕吧?弹幕是有的,字幕没有
  SantinoSong
      15
  SantinoSong  
     45 天前
  @qdwang #14 的确,我搞错了
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   2598 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 06:08 · PVG 14:08 · LAX 23:08 · JFK 02:08
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.