V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Distributions
Ubuntu
Fedora
CentOS
中文资源站
网易开源镜像站
skydiver
V2EX  ›  Linux

公司的测试机上即使断开ssh,运行的进程也不会结束,怎么做到的?

 •  
 •   skydiver · 2012-08-27 20:49:29 +08:00 · 2842 次点击
  这是一个创建于 3384 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  5 条回复    1970-01-01 08:00:00 +08:00
  wangzhen
      1
  wangzhen  
     2012-08-27 20:53:10 +08:00
  nohup shell.sh &
  santa
      2
  santa  
     2012-08-27 20:56:06 +08:00
  screen?
  infong
      3
  infong  
     2012-08-27 21:05:26 +08:00
  tmux ?
  skydiver
      4
  skydiver  
  OP
     2012-08-27 21:11:48 +08:00
  @santa @infong
  我是直接连上就用的,莫非是管理员设定在bashrc里面了?
  wangkangluo1
      5
  wangkangluo1  
     2012-08-27 21:52:54 +08:00
  tmux 正解
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3962 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 30ms · UTC 02:10 · PVG 10:10 · LAX 18:10 · JFK 21:10
  ♥ Do have faith in what you're doing.