V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
lotosbin
V2EX  ›  远程工作

制作了一个 远程工作职位的 rss 聚合,有需要的订阅,有好的网站欢迎推荐

 •  
 •   lotosbin · 2019-12-23 11:18:25 +08:00 · 3230 次点击
  这是一个创建于 759 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  第 1 条附言  ·  2019-12-23 20:25:03 +08:00
  第 2 条附言  ·  2020-03-09 10:08:07 +08:00
  远程工作文章、团队、职位订阅 telegram: https://t.me/yuanjingtech
  3 条回复    2019-12-23 20:33:47 +08:00
  lotosbin
      1
  lotosbin  
  OP
     2019-12-23 11:19:05 +08:00
  ctrl
      2
  ctrl  
     2019-12-23 12:26:16 +08:00   ❤️ 1
  老牌自由工作社区:电鸭社区 https://eleduck.com/
  lotosbin
      3
  lotosbin  
  OP
     2019-12-23 20:33:47 +08:00
  @ctrl 已经添加了
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1210 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 19:31 · PVG 03:31 · LAX 11:31 · JFK 14:31
  ♥ Do have faith in what you're doing.