V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
探索世界的好奇心万岁
Udacity
网易公开课
Godel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid
iOrz
V2EX  ›  分享发现

寒舟 hanzhou.work [复制] Notion 代码实锤证据

 •  1
   
 •   iOrz · 195 天前 · 3929 次点击
  这是一个创建于 195 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  第 1 条附言  ·  194 天前

  照抄 Notion 界面、代码、接口的产品:寒舟 hanzhou.work

  https://www.v2ex.com/t/674611

  8 条回复    2020-06-19 18:51:07 +08:00
  Elmer
      1
  Elmer   195 天前
  已经道歉了
  Elmer
      2
  Elmer   195 天前
  在知乎上
  Elmer
      3
  Elmer   195 天前
  期待国内能出现其他超过 Notion 的创新产品吧
  lovedebug
      4
  lovedebug   195 天前
  我还是那一句话:知识管理核心原理可以复制,代码拷贝,界面复制就十分可耻了。 希望始作俑者像自己声明一样亲自道歉,改邪归正吧
  jip
      5
  jip   194 天前
  话说国内笔记软件真的有人敢用?
  jaggerjiang
      6
  jaggerjiang   194 天前
  Notion 已经墙了
  iOrz
      7
  iOrz   194 天前
  照抄 Notion 界面、代码、接口的产品:寒舟 hanzhou.work

  https://www.v2ex.com/t/674611
  xiaotian2824
      8
  xiaotian2824   168 天前
  道啥歉呢?炒就吵了被,互联网上谁没抄过代码呢?这东西还用说吗?这证明你网站太容易被模仿啊
  关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2668 人在线   最高记录 5298   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 10:49 · PVG 18:49 · LAX 02:49 · JFK 05:49
  ♥ Do have faith in what you're doing.