V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
yuyuyu6668
V2EX  ›  Android

请教 Android 大佬一个问题 , app 已经获取到 root 权限 , 如何自动获取动态权限

 •  
 •   yuyuyu6668 · 2020-06-04 17:40:34 +08:00 · 1748 次点击
  这是一个创建于 592 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  如题 安卓版本是 7.1.2 因为公司广告机无触摸屏 , 需要屏蔽掉授权的弹窗 自动获取到权限.

  appops set [--user <USER_ID>] <PACKAGE> <OP> <MODE>

  试过这个命令是无效的

  4 条回复    2020-06-05 09:50:42 +08:00
  guchengyehai1
      1
  guchengyehai1  
     2020-06-04 17:44:18 +08:00 via Android
  最前面加 su?
  wujieyuan
      2
  wujieyuan  
     2020-06-04 17:57:11 +08:00
  public static CommandResult addPermission(String pkg, String permission) {
  String cmd = "pm grant " + pkg + " " + permission;
  return execCommand(cmd, true);
  }
  wujieyuan
      3
  wujieyuan  
     2020-06-04 17:57:47 +08:00
  用 su 命令执行, 一般安卓工具库都封装了 shellUtil,没有的话自己百度实现一下
  yuyuyu6668
      4
  yuyuyu6668  
  OP
     2020-06-05 09:50:42 +08:00
  @wujieyuan 非常感谢大佬 , 您的方法是对的
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4387 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 02:13 · PVG 10:13 · LAX 18:13 · JFK 21:13
  ♥ Do have faith in what you're doing.