V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
yylzcom
V2EX  ›  信息安全

宝塔面板出现严重漏洞, 请尽快升级到最新版

 •  
 •   yylzcom · 2020-08-23 19:15:52 +08:00 · 2051 次点击
  这是一个创建于 469 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  公网无需鉴权直接 root 权限进入 phpmyadmin

  已经传播得非常广, 随便一个人 nmap 扫某端口就可以, 没有任何门槛, 就已经有人在大规模扫端口, 甚至拖库了

  请立刻升级到最新版本或者关闭该端口

  我已经验证过, 扫了腾讯云一个 C 段大概出来 132 个, 全都可以最高权限进入 phpMyAdmin

  3 条回复    2020-08-24 02:56:22 +08:00
  Mac
      1
  Mac  
     2020-08-23 19:23:40 +08:00 via Android
  还好我装宝塔第一件事就是删了 phpmyadmin
  yylzcom
      2
  yylzcom  
  OP
     2020-08-23 19:27:04 +08:00
  补充, 不是 root 权限, 但是能看到大部分的库...
  xifangczy
      3
  xifangczy  
     2020-08-24 02:56:22 +08:00
  这...低级漏洞啊
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3923 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 09:22 · PVG 17:22 · LAX 01:22 · JFK 04:22
  ♥ Do have faith in what you're doing.