V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
jiayong2793
V2EX  ›  iOS

为什么我没有收到 iOS13.7 的推送

 •  
 •   jiayong2793 · 2020-09-03 14:08:57 +08:00 · 2099 次点击
  这是一个创建于 508 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  网上到处都说几天前就推送了

  13 条回复    2020-09-07 17:59:16 +08:00
  jiayong2793
      1
  jiayong2793  
  OP
     2020-09-03 14:12:54 +08:00
  手动刷新也没有 13.7,一直显示最新的是 13.6.1
  screen
      2
  screen  
     2020-09-03 14:17:15 +08:00 via iPhone
  拼多多买的?
  Cavolo
      3
  Cavolo  
     2020-09-03 14:18:21 +08:00 via iPhone
  换个网络 /重启下
  yulgang
      4
  yulgang  
     2020-09-03 14:26:41 +08:00
  我这里收到了,建议再等等,这次没有安全更新,更新不是一次性退给所有用户的。
  xbigfat
      5
  xbigfat  
     2020-09-03 14:57:50 +08:00
  啊,我的 iPhone X 都安装完了= =
  jackrebel
      6
  jackrebel  
     2020-09-03 15:41:58 +08:00
  提醒到我, 我马上就搜索到更新了, 正在更新中。。。
  hanksun
      7
  hanksun  
     2020-09-03 16:13:54 +08:00
  请问更新啥了?
  VictorBot
      8
  VictorBot  
     2020-09-03 16:30:44 +08:00
  @hanksun 设置里面多了一个暴露通知的选项 检测新冠用的
  Linhuai
      9
  Linhuai  
     2020-09-03 18:47:17 +08:00
  那就不必等了,直接手动更新到 14
  he110comex
      10
  he110comex  
     2020-09-04 07:26:21 +08:00 via Android
  我这里有个玄学,OTA 更新就卡,下载完整包本地刷,系统流畅。原因不明。

  所以,每次都是下载完整包用电脑刷机。
  Unclev21x
      11
  Unclev21x  
     2020-09-04 10:11:20 +08:00
  @jiayong2793 刚试了手动刷新就出来了。
  dicbldicbl
      12
  dicbldicbl  
     2020-09-04 20:09:55 +08:00
  因为测试版是 33,正式版是 35 。不刷的话默认你就是最新的
  jiayong2793
      13
  jiayong2793  
  OP
     2020-09-07 17:59:16 +08:00
  @yulgang 应该是这个原因,晚上就推送了
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3210 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 01:10 · PVG 09:10 · LAX 17:10 · JFK 20:10
  ♥ Do have faith in what you're doing.