V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
CNN
V2EX  ›  微信

你们觉得 微信 以后会支持 多账号消息实时提醒 吗?

 •  
 •   CNN · 264 天前 · 1122 次点击
  这是一个创建于 264 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  就像去年支持修改微信号一样,蛮好的
  现在虽然支持登录多账号,但非登录那个号不支持消息提醒,这一点让我有时候想换 Android 双开
  17 条回复    2021-03-19 17:36:00 +08:00
  honjow
      1
  honjow  
     264 天前
  小而美小而美
  cairnechen
      2
  cairnechen  
     264 天前
  会,但是应该比你想象的晚
  lchtlx
      3
  lchtlx  
     264 天前
  微信支持? 感觉像是在做梦
  kaibmlddallyson6
      4
  kaibmlddallyson6  
     264 天前
  首先你得能注册多账号
  bwd1991
      5
  bwd1991  
     264 天前
  会啊 现在 QQ 就有
  ml1344677
      6
  ml1344677  
     264 天前
  微信可以挤牙膏,dark 模式都可以给你挤 2 年,好多功能可以慢慢挤。
  Tink
      7
  Tink  
     264 天前 via Android
  可能会以类似 qq 的形式,通过一个小程序或者服务号来转发小号的消息提醒
  ysicing
      8
  ysicing  
     264 天前
  应该会吧,qq 有的功能,微信也会有
  kiracyan
      9
  kiracyan  
     264 天前
  感觉子账号比较好 方便管理
  faustina2018
      10
  faustina2018  
     264 天前
  个人持悲观态度。
  Vegetable
      11
  Vegetable  
     264 天前
  不会,更可能把你多个账号给合并了
  madpecker009
      12
  madpecker009  
     264 天前
  张小聋:你说啥,我👂瞎了
  kele1997
      13
  kele1997  
     264 天前
  可能会加一个敲一敲,再原有拍一拍的功能上,现在可以敲多个人,以及被多个人敲
  最后才考虑你的需求,多账号被敲,同时敲多账号
  shunfy
      14
  shunfy  
     264 天前
  一个是给老婆审查用的,一个....,还有一个......
  sutking
      15
  sutking  
     264 天前 via iPhone
  无所谓不在乎了,现在尽量远离微信了。
  Raynard
      16
  Raynard  
     264 天前   ❤️ 1
  不会,因为有企业微信
  efaun
      17
  efaun  
     264 天前
  会支持,但得等张小聋飞升
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3795 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 32ms · UTC 01:39 · PVG 09:39 · LAX 17:39 · JFK 20:39
  ♥ Do have faith in what you're doing.