V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
CurChen
V2EX  ›  二手交易

出腾讯、酷狗、QQ 音乐等年卡

 •  
 •   CurChen · 2021-08-03 09:58:08 +08:00 · 436 次点击
  这是一个创建于 665 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  腾讯视频年卡:70
  酷狗年卡:45
  qq 音乐会员:60 (仅 qq)
  同程黑鲸年 20
  亚朵金卡年卡:20
  悦跑圈年卡:10
  美团劵包:8

  有意联系 v-base: cnVkeV8wNTIz

  第 1 条附言  ·  2021-08-03 13:33:09 +08:00
  腾讯视频年卡:70 (已出)
  酷狗年卡:35
  qq 音乐会员:60 (仅 qq)(已出)
  同程黑鲸年 10
  亚朵金卡年卡:10
  悦跑圈年卡:5
  美团劵包:5

  有意联系 v-base: cnVkeV8wNTIz
  Cowhitewhite
      1
  Cowhitewhite  
     2021-08-03 10:03:10 +08:00
  qq 音乐会员 50 收了
  Claribel
      2
  Claribel  
     2021-08-03 10:07:00 +08:00
  qq 音乐会员 55 收了
  CurChen
      3
  CurChen  
  OP
     2021-08-03 10:09:46 +08:00
  腾讯 qq 音乐已出
  CurChen
      4
  CurChen  
  OP
     2021-08-03 10:16:20 +08:00
  剩下打包 60
  lakefish
      5
  lakefish  
     2021-08-03 10:55:38 +08:00
  @CurChen 除了 qq 音乐其他都打包 60 ?
  CurChen
      6
  CurChen  
  OP
     2021-08-03 11:01:36 +08:00
  @lakefish 除了腾讯会员和 QQ 音乐,其他的打包 60
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   792 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 48ms · UTC 21:36 · PVG 05:36 · LAX 14:36 · JFK 17:36
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.