V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
React
jomsou
V2EX  ›  React

vite + react hooks

 •  
 •   jomsou · 62 天前 · 629 次点击
  这是一个创建于 62 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  最近在忙着后台系统的重构,写了个 react (react hooks 写法) + typescript + antd + vite2/webpack5 后台系统模板,欢迎使用,觉得不错可以 star 支持下,谢谢~~,有问题欢迎提交 issues,想要与我沟通交流技术的朋友也可以跟我( https://github.com/Zenquan) 相互 follow 哦

  仓库地址

  react-admin-template

  预览

  预览地址

  账号数据

  管理员 admin admin 运营 zenquan zenquan 技术栈 react^17 + react-router-dom^4 + less + css modules + antd^4 + axios + mobx + echarts + react-i18next + vite

  开始
  # git clone
  git clone https://github.com/zenquan/react-admin-template.git
  or
  git clone -b <branch> https://github.com/zenquan/react-admin-template.git
  
  # install
  npm install
  
  # start or dev
  master or master-i18n -> npm run start
  vite or vite-i18n -> npm run dev
  

  功能、组件的封装

  • 系统首页
  • 表格
  • 可编辑行表格
  • 拖拽排序表格
  • 图表
  • 折线图
  • 饼图
  • 组件
  • 富文本编辑器
  • Markdown
  • JSON 编辑器
  • Excel
  • 导出 excel
  • 404 页
  • 国际化
  ccyu220
      1
  ccyu220   62 天前
  我记得你已经发过几次了
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3896 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 152ms · UTC 05:49 · PVG 13:49 · LAX 21:49 · JFK 00:49
  ♥ Do have faith in what you're doing.