V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Chiyen
V2EX  ›  Bing

new bing 宕机了?

 •  
 •   Chiyen · 224 天前 · 2235 次点击
  这是一个创建于 224 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  今天早上到现在一直只要输入就显示“正在尝试重新连接”,昨天还好好的。。。

  14 条回复    2023-02-18 13:50:20 +08:00
  Xintoa
      1
  Xintoa  
     224 天前
  同样,我一开始还以为被 ban 了,后来上 reddit 上看了下应该是 down 了
  fciasth
      2
  fciasth  
     224 天前
  一样,昨天还能正常玩
  cannotfindobject
      3
  cannotfindobject  
     224 天前
  https://www.bing.com/fd/ls/lsp.aspx
  这个地址无法访问
  Chiyen
      5
  Chiyen  
  OP
     224 天前
  @Jueli 现在直接显示我的账号没有权限了,看了这个贴,希望一切能快速变好
  JialinZz
      6
  JialinZz  
     224 天前
  我也一样
  delogn
      7
  delogn  
     224 天前
  现在还没好吗?我这感觉一天了 都是无响应的感觉。。
  jtshs256
      8
  jtshs256  
     224 天前
  这边目前是已经恢复了
  dunn
      9
  dunn  
     224 天前
  还是提示:Something went wrong.
  tf141
      10
  tf141  
     224 天前
  直连和美国 IP 都不行
  Chiyen
      11
  Chiyen  
  OP
     224 天前
  好像现在还没好?
  Aaron325
      12
  Aaron325  
     224 天前
  估计显卡废了吧
  honjow
      13
  honjow  
     224 天前
  我还以为我被 ban 了
  Chiyen
      14
  Chiyen  
  OP
     223 天前
  我到现在都上不去,不知道是不是被 ban 了。。。
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   1024 人在线   最高记录 6067   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 34ms · UTC 23:44 · PVG 07:44 · LAX 16:44 · JFK 19:44
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.