V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
imNull
V2EX  ›  Android

说说大家在项目开发中,常用哪个类库来解析 JSON

 •  
 •   imNull · 2015-04-06 15:39:19 +08:00 · 3137 次点击
  这是一个创建于 2436 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  JsonReader还是其他的什么用的比较多一点
  12 条回复    2015-04-18 19:02:35 +08:00
  ZackYang
      1
  ZackYang  
     2015-04-06 16:15:14 +08:00   ❤️ 1
  不限定语言? 那当然是 JSON.parse
  xudshen
      2
  xudshen  
     2015-04-06 18:24:27 +08:00 via iPhone   ❤️ 1
  Gson for Java
  netsail
      3
  netsail  
     2015-04-06 18:48:07 +08:00   ❤️ 1
  Newtonsoft.Json
  cevincheung
      4
  cevincheung  
     2015-04-06 18:49:35 +08:00   ❤️ 1
  sbjson
  fastjson
  googlejson
  json_decode
  vjnjc
      5
  vjnjc  
     2015-04-06 20:45:15 +08:00   ❤️ 1
  org.json
  tanteng
      6
  tanteng  
     2015-04-06 20:48:50 +08:00   ❤️ 1
  php直接用自带的几个函数,非常方便
  hjc4869
      7
  hjc4869  
     2015-04-06 21:16:48 +08:00   ❤️ 1
  json .NET
  cpp255
      8
  cpp255  
     2015-04-07 13:18:23 +08:00   ❤️ 1
  Android 的 gson、fastjson、Jackson 。
  machaodev
      9
  machaodev  
     2015-04-07 16:35:57 +08:00   ❤️ 1
  Gson
  alexlee0728
      10
  alexlee0728  
     2015-04-07 18:45:13 +08:00   ❤️ 1
  gson
  fsw90628
      11
  fsw90628  
     2015-04-08 20:59:56 +08:00   ❤️ 1
  ileelay
      12
  ileelay  
     2015-04-18 19:02:35 +08:00   ❤️ 1
  当然gson啊
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3904 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 09:31 · PVG 17:31 · LAX 01:31 · JFK 04:31
  ♥ Do have faith in what you're doing.