V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
测试工具
SmokePing
IPv6 访问测试
mnihyc
V2EX  ›  宽带症候群

gcp 只能刷出三个重复 ip

 •  
 •   mnihyc · 2020-01-09 13:20:18 +08:00 via Android · 3302 次点击
  这是一个创建于 905 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  以前是两个,通过一些奇技淫巧可以刷出新的
  现在不管怎么刷都是三个固定 ip 换来换去
  不知道有没有什么新方法
  10 条回复    2020-01-10 09:29:57 +08:00
  lzp1205186344
      1
  lzp1205186344  
     2020-01-09 14:16:54 +08:00 via Android   ❤️ 3
  你开 4 台
  KasuganoSoras
      2
  KasuganoSoras  
     2020-01-09 14:23:59 +08:00
  你开 4 台
  mritd
      3
  mritd  
     2020-01-09 14:25:23 +08:00 via iPhone
  没毛病老铁
  heqiaokyou
      4
  heqiaokyou  
     2020-01-09 14:34:09 +08:00
  直接去网络那边创建 IP,找到一个看得顺眼的就直接附加到实例上就完了。
  ronman
      5
  ronman  
     2020-01-09 16:20:07 +08:00 via Android
  @lzp1205186344 人才啊
  zhu0823
      6
  zhu0823  
     2020-01-09 16:23:54 +08:00
  1、2 楼正解
  Raynard
      7
  Raynard  
     2020-01-09 16:23:55 +08:00
  @heqiaokyou 他说的就是这个情况,出来的都是重复的
  heqiaokyou
      8
  heqiaokyou  
     2020-01-09 16:33:20 +08:00
  @Raynard 我的意思就是一下子直接开 4 个以上
  wwbfred
      9
  wwbfred  
     2020-01-09 22:28:52 +08:00
  啥时候开始的?我大概半个月前还在刷...
  免费用户一个区可以开 8 台机子,8 个 8 个刷很快就能找到想要的.
  Oo0
      10
  Oo0  
     2020-01-10 09:29:57 +08:00
  ip 有什么加成?
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1091 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 20:05 · PVG 04:05 · LAX 13:05 · JFK 16:05
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.