V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
station
V2EX  ›  macOS

挂载 nfs 无粘贴? mac 新人求详说

 •  
 •   station · 2016-12-18 14:51:33 +08:00 · 2775 次点击
  这是一个创建于 1864 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  虚拟机 masOS 挂载 Linux 共享,复制文件后进入挂载目录右键没有粘贴选项要不然就是灰色的

  windows & 虚拟机中的 linux 挂载正常能够读写
  sudo mount -t nfs -o resvport,rw server_ip:/data ~/nfs
  10 条回复    2016-12-19 07:20:49 +08:00
  itfanr
      1
  itfanr  
     2016-12-18 14:55:27 +08:00 via Android
  我没有试过在 mac 下用 nfs 呢 简单场景,你可以用 sshfs 代替
  shierji
      2
  shierji  
     2016-12-18 15:30:49 +08:00 via Android
  没写入权限吧?
  station
      3
  station  
  OP
     2016-12-18 15:55:21 +08:00
  @shierji 不应该是

  贴下我的 exports
  /usr/nas 192.168.1.*(rw,no_root_squash,sync)
  taozhijiangscu
      4
  taozhijiangscu  
     2016-12-18 16:21:02 +08:00
  应该是账户映射导致的权限问题

  [macos 新平台工作环境的迁移]( https://taozj.org/201611/transform-work-env-to-mac-os.html)
  seagle0128
      5
  seagle0128  
     2016-12-18 16:38:22 +08:00
  macOS 官方不支持 NTFS 写,得用第三方驱动才行呀
  sgnay
      6
  sgnay  
     2016-12-18 16:42:55 +08:00 via Android
  是不是本地挂载点的写入权限没有
  Tink
      7
  Tink  
     2016-12-18 16:47:17 +08:00 via iPhone
  nfs 这个权限映射很蛋疼的
  smilexyk
      8
  smilexyk  
     2016-12-19 01:07:21 +08:00 via iPhone
  第一,可能是权限控制方面出了问题
  第二,可能是采用了 macOS 系统不支持写入的格式
  station
      9
  station  
  OP
     2016-12-19 07:19:42 +08:00
  @seagle0128 linux 的 nfs 共享...........
  station
      10
  station  
  OP
     2016-12-19 07:20:49 +08:00
  @smilexyk linux 采用了 xfs

  现在看来确实是权限问题,终端下 sudo cp 就可以
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1217 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 19:12 · PVG 03:12 · LAX 11:12 · JFK 14:12
  ♥ Do have faith in what you're doing.