V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 是一个什么样的地方?
• 这里大量的成员热爱编程和图形设计
• 这里有关于虚拟世界话题的讨论
• 也有真实世界的
• 信息量的多少在这里是始终重要的
• 作为立场,我相信这个世界在持续变得更好
nowcoder
V2EX  ›  V2EX

求助: V2EX 怎么在主题里放图片。

 •  
 •   nowcoder · 2015-06-02 10:28:43 +08:00 · 13025 次点击
  这是一个创建于 2683 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  用了底下的点击缩略图插入最近的图片 会插入如下代码,结果不显示图片。

  //i.v2ex.co/qcYrD2XJl.png  为什么这个板块可以发图片,在http://v2ex.com/t/195461 这主题里不行?
  112 条回复    2020-02-10 10:35:27 +08:00
  1  2  
  nowcoder
      1
  nowcoder  
  OP
     2015-06-02 10:30:27 +08:00
  为什么这个板块可以发图片,在http://v2ex.com/t/195461 这主题里不行?
  sketch33
      2
  sketch33  
     2015-06-02 10:33:21 +08:00   ❤️ 1
  先发帖,然后EDIT,这时候可以选择markdown语法,然后用markdown语法插入图片
  FrankFang128
      3
  FrankFang128  
     2015-06-02 10:53:08 +08:00 via Android
  @sketch33 如此反人类啊
  Kai
      4
  Kai  
  MOD
     2015-06-02 10:57:46 +08:00   ❤️ 1
  @nowcoder 可以用 https://www.v2ex.com/new 然后使用 Markdown 语法
  qiayue
      5
  qiayue  
     2015-06-02 11:00:13 +08:00
  //i.v2ex.co/qcYrD2XJl.png
  要你自己在前面加上 http:
  shadowsocks
      6
  shadowsocks  
     2016-01-15 01:56:24 +08:00
  melovto
      7
  melovto  
     2016-05-07 11:43:59 +08:00
  试试
  vzchsr
      9
  vzchsr  
     2016-05-25 20:47:54 +08:00
  vzchsr
      10
  vzchsr  
     2016-05-25 20:49:35 +08:00
  测试 2
  stefanie924
      11
  stefanie924  
     2016-08-12 12:02:37 +08:00
  stefanie924
      12
  stefanie924  
     2016-08-12 12:06:56 +08:00
  RobberPhex
      13
  RobberPhex  
     2016-09-20 12:40:15 +08:00
  RobberPhex
      14
  RobberPhex  
     2016-09-20 12:40:41 +08:00
  darkbread
      15
  darkbread  
     2016-10-25 12:28:06 +08:00
  ![]( )
  darkbread
      16
  darkbread  
     2016-10-25 12:28:14 +08:00
  nanlong
      17
  nanlong  
     2016-11-15 17:07:56 +08:00
  lakewong
      18
  lakewong  
     2016-12-12 15:03:04 +08:00
  <a href="http://imgur.com/PLZ0nEk"><img src="" title="source: imgur.com" /></a>
  lakewong
      19
  lakewong  
     2016-12-12 15:03:32 +08:00
  adminsvv
      20
  adminsvv  
     2017-02-08 17:04:17 +08:00
  adminsvv
      21
  adminsvv  
     2017-02-08 17:04:37 +08:00
  TEST
  adminsvv
      22
  adminsvv  
     2017-02-08 17:07:21 +08:00
  zjgsamuel
      23
  zjgsamuel  
     2017-02-09 07:47:10 +08:00
  zjgsamuel
      24
  zjgsamuel  
     2017-02-09 07:48:11 +08:00
  zjgsamuel
      25
  zjgsamuel  
     2017-02-09 07:49:04 +08:00
  <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="a/bca2E"><a href="//imgur.com/bca2E"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script>
  dfguo
      26
  dfguo  
     2017-02-15 12:55:24 +08:00
  dfguo
      27
  dfguo  
     2017-02-15 12:56:41 +08:00
  dfguo
      28
  dfguo  
     2017-02-15 12:57:34 +08:00
  ![Alt text]( http://imgur.com/UZJuvnv)
  test
  kozora
      29
  kozora  
     2017-02-23 16:39:20 +08:00
  ![]( )
  redsonic
      30
  redsonic  
     2017-02-24 02:07:58 +08:00
  vbs
      33
  vbs  
     2017-04-02 17:20:02 +08:00
  https://ooo.0o0.ooo/2017/04/02/58e0bf4ebc78d.png
  vbs
      34
  vbs  
     2017-04-02 17:20:09 +08:00
  http://ooo.0o0.ooo/2017/04/02/58e0bf4ebc78d.png
  m3iv
      35
  m3iv  
     2017-04-13 12:17:00 +08:00
  m3iv
      36
  m3iv  
     2017-04-13 12:17:59 +08:00
  paranoiagu
      37
  paranoiagu  
     2017-04-21 17:47:23 +08:00
  ![WX20170421-174509.png]( https://ooo.0o0.ooo/2017/04/21/58f9d51f80ddd.png)
  paranoiagu
      38
  paranoiagu  
     2017-04-21 17:48:15 +08:00
  继续测试:

  <img src="https://ooo.0o0.ooo/2017/04/21/58f9d51f80ddd.png" alt="WX20170421-174509.png" title="WX20170421-174509.png" />
  paranoiagu
      39
  paranoiagu  
     2017-04-21 17:49:17 +08:00
  again
  https://ooo.0o0.ooo/2017/04/21/58f9d51f80ddd.png
  federic
      40
  federic  
     2017-04-25 16:29:30 +08:00
  http://7cbe1cb.jpg
  federic
      41
  federic  
     2017-04-25 16:31:20 +08:00
  https://133108555726.jpg 测试
  shanliang
      42
  shanliang  
     2017-05-09 02:03:13 +08:00
  blueionic
      43
  blueionic  
     2017-06-18 16:30:27 +08:00
  blueionic
      44
  blueionic  
     2017-06-18 16:32:18 +08:00
  blueionic
      45
  blueionic  
     2017-06-18 16:33:02 +08:00
  Dzer0
      46
  Dzer0  
     2017-07-27 10:05:28 +08:00
  frankkai
      47
  frankkai  
     2017-08-21 11:08:53 +08:00
  frankkai
      48
  frankkai  
     2017-08-21 11:11:27 +08:00
  <img src="http://imgur.com/a/E0S91" class="embedded_image">
  chrisliu1314
      50
  chrisliu1314  
     2017-11-12 09:05:39 +08:00
  test
  ![微信图片_20171112090225.jpg]( https://i.loli.net/2017/11/12/5a079dd0d46bd.jpg)
  jaybobby
      51
  jaybobby  
     2017-11-22 15:04:17 +08:00
  caryqy
      52
  caryqy  
     2018-01-03 09:27:13 +08:00
  input2output
      53
  input2output  
     2018-01-27 12:47:59 +08:00
  test
  input2output
      54
  input2output  
     2018-01-27 12:48:27 +08:00
  intellectual
      55
  intellectual  
     2018-03-08 13:34:04 +08:00
  test

  ![]( )
  intellectual
      56
  intellectual  
     2018-03-08 13:34:51 +08:00
  soulomoon
      57
  soulomoon  
     2018-03-13 20:36:18 +08:00
  coalo
      58
  coalo  
     2018-03-15 09:48:04 +08:00
  luoo369
      59
  luoo369  
     2018-03-21 14:07:02 +08:00
  test <img src="https://i.loli.net/2018/03/21/5ab1f65bc3b14.jpg" alt="9a80b69fjw1f755xe4kw8j20k20qogmt[1].jpg" title="9a80b69fjw1f755xe4kw8j20k20qogmt[1].jpg" />
  luoo369
      60
  luoo369  
     2018-03-21 14:07:38 +08:00
  luoo369
      61
  luoo369  
     2018-03-21 14:08:27 +08:00
  luoo369
      62
  luoo369  
     2018-03-21 14:12:48 +08:00
  test
  Fri
      63
  Fri  
     2018-03-22 02:44:33 +08:00
  iNewsJet
      64
  iNewsJet  
     2018-03-23 20:29:32 +08:00
  [test]
  TestSmirk
      65
  TestSmirk  
     2018-04-16 14:49:29 +08:00
  tushankaka
      66
  tushankaka  
     2018-04-18 13:36:16 +08:00
  tushankaka
      67
  tushankaka  
     2018-04-18 13:36:46 +08:00
  tushankaka
      68
  tushankaka  
     2018-04-18 13:37:25 +08:00
  <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="Zo0pFX2"><a href="//imgur.com/Zo0pFX2">View post on imgur.com</a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script>
  tushankaka
      69
  tushankaka  
     2018-04-18 13:37:39 +08:00
  [Imgur]( )
  remmus
      71
  remmus  
     2018-05-11 20:18:14 +08:00
  http: <img src="https://i.loli.net/2018/05/11/5af5888d14df4.jpg" alt="IMG_3032.JPG" title="IMG_3032.JPG" />
  remmus
      72
  remmus  
     2018-05-11 20:20:35 +08:00
  yexiangyang
      73
  yexiangyang  
     2018-05-16 17:47:52 +08:00
  ![]( )
  yexiangyang
      74
  yexiangyang  
     2018-05-16 17:48:16 +08:00
  yan5990853
      75
  yan5990853  
     2018-05-28 15:19:02 +08:00
  mritd
      76
  mritd  
     2018-06-20 11:10:54 +08:00
  mritd
      77
  mritd  
     2018-06-20 11:23:40 +08:00
  OpenJerry
      78
  OpenJerry  
     2018-07-10 11:21:44 +08:00
  9684xtpa
      80
  9684xtpa  
     2018-08-14 10:40:15 +08:00
  ![]( )
  toyst
      81
  toyst  
     2018-08-31 16:03:12 +08:00
  intellectual
      82
  intellectual  
     2018-09-05 12:58:35 +08:00
  sdijeenx
      83
  sdijeenx  
     2019-01-08 01:02:30 +08:00
  sdijeenx
      84
  sdijeenx  
     2019-01-08 01:03:52 +08:00
  test3
  <img src=" " class="embedded_image">
  sdijeenx
      85
  sdijeenx  
     2019-01-08 01:04:12 +08:00
  test4
  nine
      86
  nine  
     2019-02-23 20:04:53 +08:00
  nine
      87
  nine  
     2019-02-23 20:07:17 +08:00
  测试图片
  nine
      88
  nine  
     2019-02-23 20:08:14 +08:00
  测试图片
  ![测试图片]( //s2.ax1x.com/2019/02/23/khTegI.jpg)
  nine
      89
  nine  
     2019-02-23 20:12:09 +08:00
  测试图片
  PineAppleHead
      90
  PineAppleHead  
     2019-03-09 17:00:29 +08:00
  ![测试图片]( )
  yanghong502
      91
  yanghong502  
     2019-04-12 22:25:10 +08:00
  yanghong502
      92
  yanghong502  
     2019-04-12 22:26:21 +08:00
  OmO
      93
  OmO  
     2019-05-13 17:14:58 +08:00
  altboy
      94
  altboy  
     2019-05-17 15:33:35 +08:00
  CuminLo
      95
  CuminLo  
     2019-05-26 14:58:20 +08:00
  CuminLo
      96
  CuminLo  
     2019-05-26 15:00:53 +08:00
  CuminLo
      97
  CuminLo  
     2019-05-26 15:02:14 +08:00
  ![test]( )
  CuminLo
      98
  CuminLo  
     2019-05-26 15:03:09 +08:00
  Scarborough
      99
  Scarborough  
     2019-05-29 11:42:50 +08:00
  Scarborough
      100
  Scarborough  
     2019-05-29 11:47:48 +08:00
  1  2  
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2021 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 63ms · UTC 16:02 · PVG 00:02 · LAX 09:02 · JFK 12:02
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.